• کولر گازی گرین R410 مدلGWS-HP1T1R1

کولر گازی گرین 24000 R410 مدلGWS-H24P1T1R1

اطلاعات بیشتر

1

۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 18000 R410 مدلGWS-H18P1T1R1

اطلاعات بیشتر

1

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 12000 R410 مدلGWS-H12P1T1R1

اطلاعات بیشتر

1

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 9000 R410 مدلGWS-H24P1T1R1

اطلاعات بیشتر

1

۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال