• کولر گازی گرین R22 مدل GWS-HP1T1B

کولر گازی گرین 36000 R22 مدل GWS-H36P1T3B

اطلاعات بیشتر

1

۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال۴۰,۴۱۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 30000 R22 مدل GWS-H30P1T3B

اطلاعات بیشتر

1

۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال۳۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 24000 R22 مدل GWS-H24P1T3B

اطلاعات بیشتر

1

۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال۲۶,۹۱۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 18000 R22 مدل GWS-H18P1T3B

اطلاعات بیشتر

1

۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 12000 R22 مدل GWS-H12P1T3B

اطلاعات بیشتر

1

۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال

کولر گازی گرین 9000 R22 مدل GWS-H09P1T3B

اطلاعات بیشتر

1

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال